W3C中文教程
全球最大最新的中文 Web 技术教程
HTML CSS SQL PHP COLORS MYSQL BOOTSTRAP
 

AngularJS ng-bind 指令Example

绑定 <p> 内的 innerHTML 到变量 myText

<div ng-app="" ng-init="myText='Hello World!'">

<p ng-bind="myText"></p>

</div>
尝试一下 »

定义和用法

ng-bind 指令告诉 AngularJS 使用给定的变量或表达式的值来替换 HTML 元素的内容。

如果给定的变量或表达式修改了,指定替换的 HTML 元素也会修改。


语法

<element ng-bind="expression"></element>

或作为 CSS 类:

<element class="ng-bind: expression"></element>

所有的 HTML 元素都支持该指令。


参数值

描述
expression 指定要执行的变量或表达式。