W3C中文教程
全球最大最新的中文 Web 技术教程
HTML CSS SQL PHP COLORS MYSQL BOOTSTRAP
 

AngularJS ng-src 指令Example

添加图片地址:

<div ng-init="myVar = 'pic_angular.jpg'">
    <h1>Angular</h1>
    <img ng-src="{{myVar}}">
</div>
尝试一下 »

定义和用法

ng-src 指令覆盖了 <img> 元素的 src 属性。

如果你使用了 AngularJS 代码设置图片地址,请使用 ng-src 指令替代 src 属性。

ng-src 指令确保的 AngularJS 代码执行前不显示图片。


语法

<img ng-src="string"></img>

<img> 元素支持该属性。


参数值

描述
string 表达式返回的字符串。