W3C中文教程
全球最大最新的中文 Web 技术教程
HTML CSS SQL PHP COLORS MYSQL BOOTSTRAP
 

HTML5 实体名称 - TNote 旧版浏览器可能不支持下表中的所有HTML5实体。
Chrome 有很好的支持。但是(目前)只有 IE 11+ 和 Firefox 35+ 支持所有实体。
字符 实体名称 十六进制
Tab 00009
target 02316
Τ Tau 003A4
τ tau 003C4
tbrk 023B4
Ť Tcaron 00164
ť tcaron 00165
Ţ Tcedil 00162
ţ tcedil 00163
Т Tcy 00422
т tcy 00442
tdot 020DB
telrec 02315
𝔗 Tfr 1D517
𝔱 tfr 1D531
there4 02234
Therefore 02234
therefore 02234
Θ Theta 00398
θ theta 003B8
ϑ thetasym 003D1
ϑ thetav 003D1
thickapprox 02248
thicksim 0223C
   ThickSpace 0205F + 0200A
thinsp 02009
ThinSpace 02009
thkap 02248
thksim 0223C
Þ THORN 000DE
þ thorn 000FE
Tilde 0223C
˜ tilde 002DC
TildeEqual 02243
TildeFullEqual 02245
TildeTilde 02248
× times 000D7
timesb 022A0
timesbar 02A31
timesd 02A30
tint 0222D
toea 02928
top 022A4
topbot 02336
topcir 02AF1
𝕋 Topf 1D54B
𝕥 topf 1D565
topfork 02ADA
tosa 02929
tprime 02034
TRADE 02122
trade 02122
triangle 025B5
triangledown 025BF
triangleleft 025C3
trianglelefteq 022B4
triangleq 0225C
triangleright 025B9
trianglerighteq 022B5
tridot 025EC
trie 0225C
triminus 02A3A
TripleDot 020DB
triplus 02A39
trisb 029CD
tritime 02A3B
trpezium 023E2
𝒯 Tscr 1D4AF
𝓉 tscr 1D4C9
Ц TScy 00426
ц tscy 00446
Ћ TSHcy 0040B
ћ tshcy 0045B
Ŧ Tstrok 00166
ŧ tstrok 00167
twixt 0226C
twoheadleftarrow 0219E
twoheadrightarrow 021A0