W3C中文教程
全球最大最新的中文 Web 技术教程
HTML CSS SQL PHP COLORS MYSQL BOOTSTRAP
 

HTML <dir> 标签 - HTML5 不支持


Example

目录列表:

<dir>
  <li>html</li>
  <li>xhtml</li>
  <li>css</li>
</dir>
尝试一下 »

定义及用法

HTML5 不支持 <dir> 标签。请用 CSS 代替。

<dir> 标签被用来定义目录列表。


浏览器支持

元素
<dir> Yes Yes Yes Yes Yes

提示和注意

提示: 请使用 CSS 来为列表添加样式!在我们的 CSS 教程中,您可以找到更多有关为列表添加样式的细节。


HTML 4.01 与 HTML5之间的差异

HTML5 不支持 <dir> 标签,HTML 4.01 已废弃 <dir> 标签。


可选的属性

属性 描述
compact compact HTML5 不支持。
规定列表必须比常规状态小一号呈现